Glossari del servei d’Acreditació de competències professionals

A
Acreditació de competències professionals

Procés pel qual una persona demostra les seves competències professionals i obté una certificació de competències professionals oficial.
Activitat professional

Manifestació dels coneixements i de les capacitats de la persona en forma d’acció, en la realització d’una feina determinada.

Àmbit

Conjunt de qualificacions professionals susceptibles de ser acreditades en el servei d’Acreditació de competències professionals. La inscripció, l’assessorament i l’avaluació de competències professionals es fa per àmbits. Cada àmbit s’emmarca en una de les 26 famílies professionals.

Aprenentatge al llarg de la vida

Conjunt d’activitats d’aprenentatge adquirides al llarg de la vida de les persones usuàries com a mitjà important per millorar els seus coneixements, les seves capacitats i la seva qualificació i, per tant, les seves oportunitats en el mercat laboral.
Autoestima professional de la persona usuària

Valoració que té la persona usuària de si mateixa en el seu acompliment professional en el context laboral i que s’ha de preservar durant el procés d’assessorament i avaluació.
Avaluació integrada de la competència

Enfocament d’avaluació dirigit a planificar una o diverses situacions professionals d’avaluació que permetin a la persona usuària posar de manifest evidències de competència relacionades amb diferents unitats de competència del perfil professional.

Catàleg de qualificacions professionals

Conjunt de qualificacions professionals, ordenades segons les diferents famílies professionals i nivells de competència.

 

Certificat professional

Document oficial que acredita les competències professionals i garanteix que la persona que l’obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d’acord amb les exigències del mercat de treball.

Comissió avaluadora

Òrgan col·legiat designat per l’Agència FPCAT que decideix sobre les competències professionals demostrades per la persona usuària. Formada com a mínim per 5 persones habilitades per avaluar.

Competència professional:

Conjunt de coneixements i capacitats que són necessàries per exercir una activitat professional d’acord amb les exigències de producció i ocupació.

Confidencialitat

Garantia de privacitat i tractament responsable de la informació referida a la persona usuària en el procediment, segons el que es disposa en el Reglament General de Protecció de Dades, de la Unió Europea i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

Criteris d’avaluació

Conjunt de pautes d’avaluació que s’utilitzen per inferir la competència professional de les persones usuàries. Es complementen amb indicadors i escales de competències.

Dimensió de la competència professional

Cadascuna de les categories en què es pot desglossar la competència. Les competències tècniques que recullen el “saber fer” i “saber” i les competències emocionals i socials que recullen el “saber estar”.

Dossier de competències

El Dossier de competències és el conjunt d’informació professional, proves aportades per la persona usuària i noves evidències de competència obtingudes al llarg del procediment, que s’estructura sistemàticament. Adjunt al Dossier figuraran altres documents susceptibles de formar part de l’expedient personal de la persona usuària.

Entrevista d’assessorament

Mètode de recollida d’informació d’evidències de competència indirectes consistent en una conversa de caràcter professional entre la persona usuària i la persona assessora, que segueix un pla previ en el qual la persona assessora ha preparat per endavant les preguntes que ha de realitzar.

Entrevista professional amb finalitats d’avaluació

Mètode d’avaluació consistent en una conversa estructurada de caràcter professional entre la persona usuària i la persona avaluadora per contrastar les evidències de competència obtingudes de la seva trajectòria formativa i laboral, així com les noves evidències recollides durant el procés d’avaluació.

Evidència de competència professional

Informació obtinguda de la persona usuària que, degudament contrastada amb el Referent d’avaluació, prova que posseeix la competència professional requerida.

Evidència de competència professional directa: Informació obtinguda per la persona usuària durant la realització de les activitats d’avaluació requerides mitjançant diferents mètodes.
Evidència de competència professional indirecta: Informació obtinguda de la persona usuària producte d’assoliments anteriors, derivats dels aprenentatges realitzats al llarg de la seva trajectòria professional i formativa.

Experiència professional

Pràctica prolongada que proporciona coneixements i habilitats relacionades amb la unitat de competència que és objecte de contrast i avaluació. El servei d’Acreditació de competències professionals també té en compte el temps treballat com a persona becària o voluntària.

Fiabilitat

Qualitat que assegura, mitjançant l’ús de criteris, mètodes i instruments homogenis, que els resultats obtinguts per les persones usuàries en el procediment són comparables, independentment del seu lloc o moment de realització.

Formació no reconeguda oficialment

Formació no formal, és a dir, que no dona lloc a una certificació oficial de certificat de professionalitat o de títol de formació professional, del pla d’estudis LOE.

Guia d’evidència de la competència professional

Document que explicita la competència professional d’una unitat de competència i que conté una sèrie d’especificacions tècniques i recomanacions per facilitar la feina de les persones assessores i avaluadores.

Mètodes d’avaluació

Instruments de mesura per avaluar la competència professional de la persona usuària que estableix la comissió avaluadora amb la finalitat de fonamentar la seva decisió.

Metodologia de l’assessorament

Conjunt de mètodes i tècniques que aplica la persona assessora per a facilitar l’homogeneïtzació del procés, ajustat a les característiques personals de les persones usuàries, amb la finalitat que els resultats obtinguts siguin els mateixos, independentment de lloc, la forma que s’apliqui i la persona assessora que el dugui a terme.

Protocol de l’avaluació

Conjunt de directrius per orientar l’actuació de la persona avaluadora per tal de poder comprovar si la persona usuària demostra la competència professional en relació al Referent d’avaluació.

Protocols de l’assessorament

Conjunt de directrius l’objecte de les quals és orientar l’actuació de la persona assessora referent a la identificació i justificació de les competències professionals de la persona usuària, permetent-li ressaltar allò que pugui ser més rellevant.

Qualificació professional

Especificació oficial de competència professional amb significació per a l’ocupació que poden ser adquirides mitjançant formació, així com a través de la experiència professional. Cada qualificació professional s’organitza en unitats de competència

Qualitat de l’avaluació

Conjunt de característiques del procés d’avaluació que el fan satisfactori per a les persones usuàries i per als objectius del procediment.

Referent d’avaluació

Conjunt de realitzacions professionals, criteris de realització i context professional inclosos en les unitats de competència, d’acord amb els criteris que es fixen en les corresponents Guies d’evidència de la competència professional.

Sistematització de la informació professional i/o proves aportades

Actuació que duu a terme la persona assessora consistent en l’organització de la informació professional i proves aportades per la persona usuària de la competència professional de la persona usuària segons una estructura establerta.
Situació professional d’avaluació

Escenari plantejat per la comissió avaluadora, segons s’estableix en la Guia d’Evidència de cada unitat de competència, en què les persones usuàries podran demostrar la seva competència professional i, per tant, serà objecte de comprovació en la fase d’avaluació.

Títol de formació professional

És la titulació que s’obté quan se supera un cicle formatiu. Els cicles formatius són de grau bàsic, de grau mitjà i de grau superior i constitueixen la formació professional del sistema educatiu.

Traçabilitat

Conjunt de registres que permeten reconstruir la trajectòria seguida per la persona usuària en qualsevol moment del seu pas pel procediment a fi de que pugui ser contrastada tant interna com externament.

Unitat de competència

És el conjunt de competències professionals mínim que pot ser objecte d’acreditació.